Bibliotēka

Par bibliotēku

Ēdoles pagasta bibliotēka ir pirmā pašu latviešu nodibinātā bibliotēka, 1848. gada 23. aprīlī to nodibināja Krišjānis Valdemārs.

Bibliotēka nes Krišjāņa Valdemāra vārdu. Pie bibliotēkas ēkas atrodas piemiņas akmens un bronzas portrets  Krišjānim Valdemāram.

Ēdoles pagasta bibliotēka darbojas uz nolikuma pamata. Bibliotēka atrodas Ēdoles pagasta centrā , Dārza ielā 6.

Kontakti:

  • adrese: Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.,  LV 3310
  • telefons: 26692848
  • e- pasts:   edole.biblioteka@kuldiga.lv

 

 

 

Bibliotēkas vadītāja Aira Celma

Darba laiks

Pirmdiena – 8:30 – 18:00
Otrdiena – 8:30 – 17:00
Trešdiena – 8:30 – 17:00
Ceturtdiena – 8:30 – 17:00
Piektdiena – 8:30 – 17:00

Pusdienas pārtraukums 12:30 – 13:00

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā bibliotēka slēgta – metodiskā diena
Sestdiena – slēgts
Svētdiena – slēgts

 Bibliotēka lēnām un mērķtiecīgi tiek veidota par vienotu ģimenes bibliotēku, kur informāciju var iegūt visa vecuma pagasta iedzīvotāji.
Bibliotēkas mērķis ir būt par radošu atbalstu vietējās sabiedrības izaugsmei, sniegt kvalitatīvu informāciju darbam, izglītībai un atpūtai.
Ēdoles pagasta bibliotēkas krājums tiek komplektēts atbilstoši bibliotēkas profilam, komplektēšanas mērķis ir saglabāt krājumu, papildināt to ar jauniem, kvalitatīviem iespieddarbiem gan daiļliteratūrā, gan nozaru literatūrā. Krājums tiek komplektēts latviešu valodā. Darbs ar krājumu notiek nepārtraukti. Krājums tiek komplektēts tikai ar jaunieguvumiem.
Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti automatizēti ar programmu BIS “Alise”. Lietotājiem ir pieejami 2 datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu. Bibliotēka piedāvā iespēju pieteikties arī individuālām digitālo prasmju konsultācijām.

 Ēdoles pagasta bibliotēkas uzdevumi:
1. Saglabāt bagāto kultūrvēsturisko mantojumu.
2. Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.
3. Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.
4. Veidot bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, sadarboties ar galveno bibliotēku kopkataloga un datu bāzu veidošanā.
5. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.
6. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā.
7. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.
8. Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā.

Akreditācija

Bibliotēka ir akreditēta 2019. gadā.