Ielīgosim Jāņus

Aicinām visus kopīgi ielīgot Jāņus Ēdole:

22.jūnijā Dzirnavu dārzā

22.00 nakts koncerts ’’IESKANDINĀSIM JĀŅUS’’

Visi aicināti ņemt dalību Jāņu vainagu izstādē.

Pēc koncerta tradicionālā svecīšu ielaišana ezerā.

23.jūnijā Dzirnavu dārzā

19.00    Ēdoles amatierteātra izrāde ‘’LAULĪBAS TRENIŅU AĢENTŪRA’’

23.00  Balli  spēlēs ansamblis ‘’Ēna’’

00.30 pēc pusnakts tradicionālais puspliko skrējiens.

Godināsim labākos Ēdoles pamatskolas audzēkņus

Ēdoles pamatskolas skolotāji un audzēkņi skolas pēdējā mācību dienā 31. maijā 10.00 Ēdoles kultūras namā izvērtēs skolnieku sasniegumus aizgājušajā mācību gadā. Pēc pasākuma notiks pieņemšana pie pārvaldes vadītājas, kurā tiks godināti 21 ar labām un teicamām sekmēm skolas gadu pabeigušie Ēdoles un Gudenieku pagastu bērni un viņu vecāki:

  1. klase – Patrīcija Jonele, Gusts Putniņš;
  2. klase –  Elza Monta Tīrmane, Alise Madara Mikucka, Lelde Migoviča, Aleksis Leināts, Kristaps Graudiņš;
  3. klase- Kristiāns Kalanda, Gustavs Aniņš, Kristers Zvaigzne;
  4. klase-Elza Ēķe,  Ralfs Rastopčins, Mārtiņš Šteinbergs, Kristens Viļums;
  5. klase- Jasmīna Jaunzeme, Linda Liberģe;
  6. klase- Solvita Baltaiskalna;
  7. klase- Pēteris Melbārdis;
  8. klase- Laura Upeniece;
  9. klase- Amanda Grazde-Grazna, Estere Pētersone

Izsolē pārdod nekustamo īpašumu “KATLI”

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – “Katli”, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62460060445. Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060445, platība 0,1157 ha, un jaunbūve – ekspluatācijā nenodota katlu māja ar kadastra apzīmējumu 62460060445001, platība 324,2 m2. Ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir daļēji apmierinošs/apmierinošs.

Nosacītā cena 4560,00 EUR, drošības nauda 456,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018. gada 18.jūnijā, plkst.15:00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 15.jūnija plkst.11:00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

.