Ēdoles pagasta Gada cilvēks 2020

Ēdoles pagasta  konkursa

„Ēdoles pagasta Gada cilvēks 2020”

NOLIKUMS

  1. Organizētājs

1.1. Ēdoles pagasta pārvalde

  1. Mērķi

2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu nolikumā izvirzītajās nominācijās;

2.2. Stimulēt ikvienu piedalīties pagasta tālākajā attīstībā un pozitīvā tēla veidošanā;

2.3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu;

2.4. Godināt labākos sava amata, radošā darba un brīvprātīgā darba veicējus, pozitīvā tēla veidotājus

 

  1. Nominācijas

3.1. „Gada cilvēks izglītībā” – par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar izglītojamajiem, par inovācijām izglītības procesā, par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību (1 nominācija);

3.2. „Gada cilvēks kultūrā” – par radošu, aktīvu darbību kultūras jomā, veicinot Ēdoles pagasta novada popularizēšanu (1 nominācija);

3.3. „Gada cilvēks sportā” – par sasniegumiem sportā un sporta jomas attīstīšanu novadā (1 nominācija);

3.4 „Gada jaunietis” – (vecumā no 15 līdz 29 gadiem) par sasniegumiem mācībās, sportā un ārpusklases darbā, aktīvu dalību Ēdoles pagasta  pasākumos, brīvprātīgo darbu, kā arī dalību citās ārpus novada aktivitātēs, pārstāvot Ēdoles pagastu (1 nominācija);

3.5. „Gada brīvprātīgais” – par aktīvu brīvprātīgā darba veikšanu un atbalstīšanu, strādājot sabiedrības labā (1 nominācija);

3.6. „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā vai savā amatā” – par ieguldījumu pagasta uzņēmējdarbības attīstībā, vides sakopšanā un videi draudzīgā saimniekošanā, kā arī  par profesionālu un godprātīgu darbu, pildot savus amata pienākumus, tādējādi veicinot novada atpazīstamību, popularitāti (jebkura uzņēmējdarbības joma – lauksaimniecība, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana) (1 nominācija);

 

  1. Pretendentu pieteikšana un vērtēšana

4.1. Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt pretendentus ir ikvienam iedzīvotājam, organizācijai, darba kolektīvam, komersantam, biedrībai, iestādei, iesniedzot pieteikuma anketu (pielikumā).

4.2. Pieteikumā jānorāda pretendenta vārds, uzvārds, ieņemamais amats vai nodarbošanās;

nominācija, kurā pretendents tiek nominēts un pamatojums par panākumiem un ieguldījumu pagasta labā kalendārajā gadā; pieteicējs var būt fiziska vai juridiska persona.

4.3. Nolikums un Pieteikuma anketas forma aizpildīšanai pieejamas Ēdoles pagasta pārvaldē, mājas lapā www.edole.lv, bibliotēkā.

4.4 Aizpildītās pieteikuma anketas iesniedz līdz 6. novembrim personīgi pagasta pārvaldē, bibliotēkā, kultūras namā vai iemetot pasta kastītē pie pārvaldes ārdurvīm.

 

4.5. Pieteikumu izvērtēšana:

4.5.1. Pieteikumu atbilstību nolikumam izvērtē un nominācijai kandidātus izvirza Ēdoles pagasta pārvaldes izveidota komisija, kuras sastāvā ir pārvaldes vadītāja, kultūras nama direktore, bibliotēkas vadītāja, sociālā darbiniece.

4.5.2. Komisijai ir tiesības kādā no nominācijām nepiešķirt balvu, ja pieteiktie pretendenti neatbilst konkursa nolikuma kritērijiem, vai ir kādi citi vērā ņemami apstākļi;

4.5.5. Ēdoles pagasta pārvalde informē konkursam izvirzītos pretendentus par apbalvošanas pasākuma norisi, izsūtot ielūgumus;

4.5.6. Nomināciju ieguvēji tiek publiskoti pagasta mājas lapā www.edole.lv

 

  1. Nomināciju godināšana

5.1. Apbalvojumu pasniedz 2020.gada Valsts svētku pasākumā 14. novembrī

  1. Apbalvojums

6.1. Konkursa nomināciju un atzinību ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas balvu, ziediem un atzinības rakstu:

6.2. ar  ielūgumu uz nākamā gada pašvaldības rīkotajiem pasākumiem pagastā.

  1. Atkārtota pretendēšana

Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt ne agrāk kā pēc 3 gadiem.

Pielikums

Konkursa “Ēdoles pagasta  Gada cilvēks 2020” nolikumam

 

Ēdoles pagasta  konkursa

„Ēdoles pagasta Gada cilvēks 2020”

PIETEIKUMA ANKETA

 

Izvirzītais konkursa pretendents (vārds, uzvārds/nosaukums, ieņemamais amats vai nodarbošanās)
 

 

 

 

Gada cilvēks izglītībā
 
Gada cilvēks kultūrā 
 
Gada cilvēks sportā
 
Gada cilvēks uzņēmējdarbībā vai  savā amatā
 
Gada jaunietis

 

Gada brīvprātīgais

 

Nominācija, kurai izvirzīts konkursa pretendents ( atzīmēt ar „X”, pasvītrot atbilstošo, atzīmēt drīkst tikai vienu nomināciju)                                                                                                                                                    
Konkursa pretendenta izvirzītājs (nosaukums un/vai vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts))
 

 

 

Izvirzītā konkursa pretendenta panākumu un ieguldījuma apraksts kalendārā gada laikā
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Konkursa pieteikuma anketas aizpildītājs /paraksts/ Paraksta atšifrējums

 

. . 2020 .