Izsolē tiek pārdots īpašusm “Sluķi 2”-1

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – dzīvokli “Sluķi 2”-1, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62469000080. Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 54,9 m2 un kopīpašuma 549/2608 domājamās daļas, t. sk. no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62460030113001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62460030113 ar platību 0,536 ha.

Nosacītā cena 160,00 EUR, drošības nauda 16,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 15,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018. gada 16.jūlijā, plkst.14:00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 13.jūlija plkst.11.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.