Izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanā

Ēdoles pagasta, Ēdoles ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

 Ar Kuldīgas novada Domes 2018. gada 25.oktobra sēdes lēmumu, no 2019. gada 1. janvāra ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek deleģēta SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa

7.,  8., 9., 10 un 11. janvārī SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Ēdoles pagastā, Ēdoles ciemā veiks ūdens patēriņa skaitītāju maiņu (plombēšanu), uzņēmums lūdz privātmāju īpašniekiem nodrošināt piekļuvi ūdens sanitārajiem mezgliem, kā arī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Ja nav iespējams būt uz vietas noteiktajos datumos, tad, lūdzu, zvaniet uz tālr. 26417990, lai vienotos par citu laiku.

Līgumus varēs noslēgt uz vietas – Ēdoles pagastā, Ēdoles ciemā pagasta pārvaldē

18., 19. februārī SIA „KULDĪGAS ŪDENS” dosies izbraukumā uz Ēdoles ciemu, lai slēgtu abonenta līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām). Apmeklētāji tiks gaidīti Ēdoles pagasta pārvaldē, Ēdoles ciemā no 9.00 līdz 17.00. Lūgums ierasties privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu dokumentu.

Informējam, ka Kuldīgas novada Domes apstiprinātā maksa no 2016. gada 28. janvāra par sniegtajiem pakalpojumiem ir sekojoša (saglabājas pašreizējā):

 • par ūdensapgādi – 0.56 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa;
 • par kanalizācijas novadīšanu – 0.53 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Informējam, ka rēķinus par patērēto ūdeni/kanalizāciju izrakstīs SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, tie tiks nosūtīti uz e-pastu vai uz pasta adresi (0.68 EUR), vai tie būs pieejami Ēdoles pagasta pārvaldē pie lietvedes. Turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānolasa un jānodod no katra mēneša 26. līdz 28. datumam, nosūtot uz e-pastu: udens.pagasti@kuldiga.lv vai nododot Klienta portālā: https://kunorekini.kuldiga.lv, vai nododot pagasta pārvaldē pie lietvedes . Rēķins adresātam uz e-pastu tiks nosūtīts līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.

 

Ēdoles Olu festivāls

25. augustā Ēdoles pagastā tiks aizsākta jauna tradīcija – Olu festivāls!

Kā vēstīa teikas, Ēdoles nosaukums radies saistībā ar olu ēšanu. Tādēļ, godinot mūsu pagasta nosaukumu, šogad rīkojam 1. Olu festivālu, cerot, ka šis pasākums kļūs tradicionāls.

Programmā:

11.00 – festivāla atklāšana pie kultūras nama;

12.00- piepūšamās atrakcijas bērniem pie Ēdoles pamatskolas;

– jautras stafetes ģimenēm Ēdoles stadionā;

– iespēja iziet trošu ceļu  Piņķu gravā ( no 12 gadu vecuma);

– dažādas radošās darbnīcas( seju apgleznošana, papīra               veidojumu izgatavošana utml)- pie Ēdoples pamatskolas;

– dažādas brīvdabas spēles- pie Ēdoles pamatskolas;

14.00 – ielu koncerts ( Ēdoles un Kuldīgas bērnu deju kolektīvi)  Dzirnavu dārzā;

15.00- ielu koncerts pie kultūras nama;

15.30 – kopīga mielošanās ar zupu pie kultūras nama;

17.00- ortientēšanās “Ēdol’ skrienol'”pa Ēdoli 4 cilvēku komandām (ne jaunāki par 13 gadiem) ar dažādu uzdevumu veikšanu.

 

Pārdod nekustamo īpašumu “Katli”

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – “Katli”, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62460060445.

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060445, platība 0,1157 ha, un jaunbūve – ekspluatācijā nenodota katlu māja ar kadastra apzīmējumu 62460060445001, platība 324,2 m2. Ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir daļēji apmierinošs.

Nosacītā cena 2280,00 EUR, drošības nauda 228,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 2018. gada 13. augustā, plkst. 14.30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2018. gada 10. augusta pulksten 11.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

katlumaja

Ziedu izstāde

Jūnija iesākumā pie Ēdoles kultūras nama priecēja peoniju un īrisu ziedu izstāde. Neskatoties uz ieilgušo sausuma periodu, ēdolnieki dalījās savā priekā par krāšņajiem ziediem.

Paldies visiem atbalstītājiem!

Izsolē pārdod īpašumu “Līņi”

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar pretendentu atlasi

nekustamo īpašumu “Līņi”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62460060390. Īpašuma sastāvs: starpgabals – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060390, platība 0,93 ha.

Nosacītā cena 1300,00 EUR, drošības nauda 130,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018. gada 16.jūlijā, plkst.13:00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 13.jūlija plkst.11.00. Par zemes starpgabala izsoles dalībnieku var pieteikties pirmpirkuma tiesīga persona, kurai ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (īpašums reģistrēts zemesgrāmatā), ar vismaz vienu kopīgu robežu ar starpgabalu “Līņi”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā. Starpgabalam pieguļošas 6 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 62460060031, 62460060106, 62460060443, 62460060107, 62460060242 un 62460060299.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

 

Izsolē tiek pārdots īpašusm “Sluķi 2”-1

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

nekustamo īpašumu – dzīvokli “Sluķi 2”-1, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62469000080. Īpašuma sastāvs: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 54,9 m2 un kopīpašuma 549/2608 domājamās daļas, t. sk. no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62460030113001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62460030113 ar platību 0,536 ha.

Nosacītā cena 160,00 EUR, drošības nauda 16,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 15,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018. gada 16.jūlijā, plkst.14:00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 13.jūlija plkst.11.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

Ielīgosim Jāņus

Aicinām visus kopīgi ielīgot Jāņus Ēdole:

22.jūnijā Dzirnavu dārzā

22.00 nakts koncerts ’’IESKANDINĀSIM JĀŅUS’’

Visi aicināti ņemt dalību Jāņu vainagu izstādē.

Pēc koncerta tradicionālā svecīšu ielaišana ezerā.

23.jūnijā Dzirnavu dārzā

19.00    Ēdoles amatierteātra izrāde ‘’LAULĪBAS TRENIŅU AĢENTŪRA’’

23.00  Balli  spēlēs ansamblis ‘’Ēna’’

00.30 pēc pusnakts tradicionālais puspliko skrējiens.

Godināsim labākos Ēdoles pamatskolas audzēkņus

Ēdoles pamatskolas skolotāji un audzēkņi skolas pēdējā mācību dienā 31. maijā 10.00 Ēdoles kultūras namā izvērtēs skolnieku sasniegumus aizgājušajā mācību gadā. Pēc pasākuma notiks pieņemšana pie pārvaldes vadītājas, kurā tiks godināti 21 ar labām un teicamām sekmēm skolas gadu pabeigušie Ēdoles un Gudenieku pagastu bērni un viņu vecāki:

 1. klase – Patrīcija Jonele, Gusts Putniņš;
 2. klase –  Elza Monta Tīrmane, Alise Madara Mikucka, Lelde Migoviča, Aleksis Leināts, Kristaps Graudiņš;
 3. klase- Kristiāns Kalanda, Gustavs Aniņš, Kristers Zvaigzne;
 4. klase-Elza Ēķe,  Ralfs Rastopčins, Mārtiņš Šteinbergs, Kristens Viļums;
 5. klase- Jasmīna Jaunzeme, Linda Liberģe;
 6. klase- Solvita Baltaiskalna;
 7. klase- Pēteris Melbārdis;
 8. klase- Laura Upeniece;
 9. klase- Amanda Grazde-Grazna, Estere Pētersone