Valsts svētku pasākums

Ēdoles kultūras namā

16. novembrī plkst.18:00

 Valsts svētku pasākums

Programmā:

  •  Kultūras nama pašdarbnieku, Ēdoles pamatskolas un Alsungas  mūzikas skolas Ēdoles filiāles audzēkņu koncerts;
  •  Pateicību un atzinību pasniegšana:

Zanei Jančevskai,  Sandrai Ēķei,  Ilzei Blokai,  Egitai Putniņai,  Aigai Ciekalei,  Laumei Migovičai,  Uldim Putniņam,  Aivim Gudermanim,  Gundaram Kronpušam,  Mārtiņam Immeram.

  • Kopēja latvju zīmju veidošana no svecēm.
  • Atpūtas vakars 22.00, spēlē grupa’’ Kurzemnieki’’, ieeja brīva.

 


 

          

 

 

 

 

 

Aicinām piedalīties Ēdoles attīstībā!

Vai vēlies iepazīties un darboties kopā ar kaimiņiem un citiem Tavas apkaimes iedzīvotājiem? Vai iededzies par Ēdoles attīstību un Tev ir idejas, ko būtu nepieciešams uzlabot? Piedalies Ēdoles apkaimes darbnīcā, kas notiks 7. novembrī plkst. 17:30-20:30 Ēdoles kultūras namā!

Šī darbnīca būs pirmais solis, lai taptu pozitīvas pārmaiņas. Skaisti dekorēts soliņš pie taciņas? Jauna mūžizglītības programma? Garšaugu dobe? Jauns tūrisma piedāvājums? Idejām ir dota iespēja lidot, un ar īpašām metodēm tiks meklēti veidi, kā dažādās idejas apvienot, kā meklēt resursus apkaimes iedzīvotāju starpā, kā līdzdarboties pašiem un kopā veidot savu apkaimi labāku. Apkaimes darbnīca būs arī iespēja iepazīt vienam otru un uzzināt par dažādām iedzīvotāju prasmēm.

Nāc uz Ēdoles apkaimes darbnīcu un pavadi lielisku ceturtdienas vakaru! Ja plāno ierasties, dod ziņu uz darisim.pasi@gmail.com vai uz mūsu Facebook, lai zinām, cik daudz našķu gatavot!

Pasākumu organizē biedrība “Darīsim parši! ” sadarbībā ar Kurzemes NVO centru projektā “KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība”. Vairāk par projektu KOPA / projekts “Kopienu pārdomāta attīstība”.

 

Olu festivāls Ēdolē

 

 

 

17.augustā 11:00

PIE ĒDOLES KULTŪRAS NAMA

ĢIMEŅU DIENA  – OLU FESTIVĀLS

 

PROGRAMMĀ:

11:00- SVĒTKU ATKLĀŠANA;

11:00- 16:00 PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS;

11:20– IELU VINGROTĀJU PARAUGDEMONSTRĒJUMI (LIEPĀJA);

12:20 – ĒDOLES PAMATSKOLAS DK ‘’STĀRĶĒNI”,FK ‘’DADZĪŠI’’,KULDĪGAS V.PLŪDOŅA MŪZIĶU KONCERTS;

13:00-15:00 RADOŠAS DARBNĪCAS AR UN AP OLU, MIELOŠANĀS AR ZUPU;

15:00-OLU ĒŠANAS SACENSĪBAS (PIETEIKŠANĀS PASĀKUMA LAIKĀ);

19:00 – ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS.

Iedzīvotāju sapulce

Pirmdien, 18. martā 17.00 Ēdoles kultūras namā notiks ikgadējā iedzīvotāju sapulce ar pašvaldības vadības, policijas, sociālā dienesta, bibliotēkas darbinieku piedalīšanos. Visi laipni aicināti!

Izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanā

Ēdoles pagasta, Ēdoles ciema ūdenssaimniecību turpmāk apsaimniekos SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

 Ar Kuldīgas novada Domes 2018. gada 25.oktobra sēdes lēmumu, no 2019. gada 1. janvāra ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana un attīrīšana tiek deleģēta SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.

Tiks veikta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa

7.,  8., 9., 10 un 11. janvārī SIA “KULDĪGAS ŪDENS” Ēdoles pagastā, Ēdoles ciemā veiks ūdens patēriņa skaitītāju maiņu (plombēšanu), uzņēmums lūdz privātmāju īpašniekiem nodrošināt piekļuvi ūdens sanitārajiem mezgliem, kā arī uzstādītajiem ūdens skaitītājiem. Ja nav iespējams būt uz vietas noteiktajos datumos, tad, lūdzu, zvaniet uz tālr. 26417990, lai vienotos par citu laiku.

Līgumus varēs noslēgt uz vietas – Ēdoles pagastā, Ēdoles ciemā pagasta pārvaldē

18., 19. februārī SIA „KULDĪGAS ŪDENS” dosies izbraukumā uz Ēdoles ciemu, lai slēgtu abonenta līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (privātmāju īpašniekiem: fiziskām un juridiskām personām). Apmeklētāji tiks gaidīti Ēdoles pagasta pārvaldē, Ēdoles ciemā no 9.00 līdz 17.00. Lūgums ierasties privātmājas īpašniekam, līdzi ņemot pasi, zemesgrāmatas apliecību vai citu īpašuma apliecinošu dokumentu.

Informējam, ka Kuldīgas novada Domes apstiprinātā maksa no 2016. gada 28. janvāra par sniegtajiem pakalpojumiem ir sekojoša (saglabājas pašreizējā):

  • par ūdensapgādi – 0.56 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • par kanalizācijas novadīšanu – 0.53 EUR/m3, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Informējam, ka rēķinus par patērēto ūdeni/kanalizāciju izrakstīs SIA “KULDĪGAS ŪDENS”, tie tiks nosūtīti uz e-pastu vai uz pasta adresi (0.68 EUR), vai tie būs pieejami Ēdoles pagasta pārvaldē pie lietvedes. Turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jānolasa un jānodod no katra mēneša 26. līdz 28. datumam, nosūtot uz e-pastu: udens.pagasti@kuldiga.lv vai nododot Klienta portālā: https://kunorekini.kuldiga.lv, vai nododot pagasta pārvaldē pie lietvedes . Rēķins adresātam uz e-pastu tiks nosūtīts līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Tālruņi uzziņām: Klientu apkalpošanas daļa 26417990, 63322358.

 

Ēdoles Olu festivāls

25. augustā Ēdoles pagastā tiks aizsākta jauna tradīcija – Olu festivāls!

Kā vēstīa teikas, Ēdoles nosaukums radies saistībā ar olu ēšanu. Tādēļ, godinot mūsu pagasta nosaukumu, šogad rīkojam 1. Olu festivālu, cerot, ka šis pasākums kļūs tradicionāls.

Programmā:

11.00 – festivāla atklāšana pie kultūras nama;

12.00- piepūšamās atrakcijas bērniem pie Ēdoles pamatskolas;

– jautras stafetes ģimenēm Ēdoles stadionā;

– iespēja iziet trošu ceļu  Piņķu gravā ( no 12 gadu vecuma);

– dažādas radošās darbnīcas( seju apgleznošana, papīra               veidojumu izgatavošana utml)- pie Ēdoples pamatskolas;

– dažādas brīvdabas spēles- pie Ēdoles pamatskolas;

14.00 – ielu koncerts ( Ēdoles un Kuldīgas bērnu deju kolektīvi)  Dzirnavu dārzā;

15.00- ielu koncerts pie kultūras nama;

15.30 – kopīga mielošanās ar zupu pie kultūras nama;

17.00- ortientēšanās “Ēdol’ skrienol'”pa Ēdoli 4 cilvēku komandām (ne jaunāki par 13 gadiem) ar dažādu uzdevumu veikšanu.

 

Pārdod nekustamo īpašumu “Katli”

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – “Katli”, Ēdolē, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62460060445.

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060445, platība 0,1157 ha, un jaunbūve – ekspluatācijā nenodota katlu māja ar kadastra apzīmējumu 62460060445001, platība 324,2 m2. Ēkas tehniskais stāvoklis kopumā ir daļēji apmierinošs.

Nosacītā cena 2280,00 EUR, drošības nauda 228,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības Mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 2018. gada 13. augustā, plkst. 14.30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2018. gada 10. augusta pulksten 11.00.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.

katlumaja

Ziedu izstāde

Jūnija iesākumā pie Ēdoles kultūras nama priecēja peoniju un īrisu ziedu izstāde. Neskatoties uz ieilgušo sausuma periodu, ēdolnieki dalījās savā priekā par krāšņajiem ziediem.

Paldies visiem atbalstītājiem!

Izsolē pārdod īpašumu “Līņi”

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar pretendentu atlasi

nekustamo īpašumu “Līņi”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62460060390. Īpašuma sastāvs: starpgabals – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62460060390, platība 0,93 ha.

Nosacītā cena 1300,00 EUR, drošības nauda 130,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2018. gada 16.jūlijā, plkst.13:00. Dalībnieku reģistrācija no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 13.jūlija plkst.11.00. Par zemes starpgabala izsoles dalībnieku var pieteikties pirmpirkuma tiesīga persona, kurai ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu (īpašums reģistrēts zemesgrāmatā), ar vismaz vienu kopīgu robežu ar starpgabalu “Līņi”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā. Starpgabalam pieguļošas 6 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 62460060031, 62460060106, 62460060443, 62460060107, 62460060242 un 62460060299.

Izsoles noteikumus var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Informācija par nekustamo īpašumu pa tālruni 63370004; 63323839, e-pasts klavs.svilpe@kuldiga.lv.